Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu gastronomického vybavení

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek pronájmu gastronomického vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu gastronomického vybavení.

1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je gastronomické zařízení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „zařízení“. Pronajímatel prohlašuje, pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.

2. Pronajaté zařízení zůstává po celou dobu pronájmu majetkem pronajímatele.

3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě. Pokud nájemce vrátí vybavení později než do 12 hodin dne následujícího po dni skončení nájmu dle nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši až do dne vrácení vybavení pronajímateli včetně.

4. Za pronájem zařízení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele (nebo dle individuálně domluvené ceny), platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Nájemné se hradí za každý den pronájmu vybavení (jedním dnem se rozumí doba 24 hodin od okamžiku předání a převzetí zboží) s výjimkou dne, v němž bylo vybavení předáno nájemci, stalo-li se tak po 12 hod. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce, pronajímateli předem při uzavření smlouvy (není-li domluveno jinak).

5. V případě, že nájemce nevrátí zařízení v předem dohodnutém termínu, bude mu za každý započatý den účtováno sjednané nájemné plus přirážka 100%.

6. Pří uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele (není-li domluveno jinak), platného ke dni uzavření smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu vrátí nájemci, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené zařízení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžíte pohledávky za nájemce, vyplívající z uzavřené nájemní smlouvy.

7. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelem, k nimiž je výrobcem určeno.

8. Nájemce není oprávněn pronajímat půjčené zařízení jiným právnickým nebo fyzickým osobám.

9. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Nájemce prohlašuje, že převzal zařízení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání.

10. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém zařízení jakékoli změny či úpravy.

11. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

12. Cena za dopravu zahrnuje pouze vyložení zařízení z auta na chodník, další stěhování či instalace do přilehlých prostor se řeší individuálně a za příplatek.

13. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
- je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého zařízení pronajímateli je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním organům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce
- v případě ztráty či poškození uhradí plnou pořizovací částku nebo opravu předmětu ihned a v hotovosti
- uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely
- veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé
- převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu gastronomického zařízení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasím.

14. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

nahoru